Na bloga liczniki

NACZELNY CEL WYCHOWANIA: Wszechstronny rozwój osobowy ucznia


Humanizacja szkoły, czyli dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia stanowi fundament do całej działalności edukacyjnej nauczycieli. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Naturalna jedność i równowaga tych trzech wymiarów stwarza najlepszą gwarancję wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia. Wychowanie zaś stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela.


Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie określa kierunki i formy oddziaływań wychowawczych realizowanych na poziomach:


Klasy I - adaptacja ucznia w środowisku szkolnym;
Klasy II - dziecko zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje;
Klasy III - uczeń umie zachować się w sytuacjach trudnych;
Klasy IV - uczeń wie, jak komunikować się z dziećmi i dorosłymi;
Klasy V - uczeń poznaje samego siebie (swoje mocne i słabe strony) oraz kształtuje swoją postawę do siebie i innych;
Klasy VI - uczeń jest aktywnym uczestnikiem społeczności szkolnej i lokalnej.
( Szkoła Triumfu - MEN DKW - 4014-22/99)


Cele wychowania:


Wychowanie jest uczeniem się szczególnego rodzaju - uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, odkrywaniem swoich zdolności, możliwości mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami. Wychowanie jest więc budowaniem człowieczeństwa. "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich"- Jan Paweł II.
Głównym celem wychowania w szkole jest wszechstronna pomoc w jak najpełniejszym rozwoju osobowym ucznia, który na swój sposób kształtuje prawidłowy stosunek do otaczającej go rzeczywistości i samego siebie. Osiągnięciu celu głównego służyć będzie realizacja celów pośrednich i szczegółowych:

 

a) kształtowanie umiejętności psychospołecznych oraz wyrabianie właściwych postaw:

 


- propagowanie ponadczasowych wartości (prawda, tolerancja, szacunek, sprawiedliwość, uczciwość);
- kształtowanie wrażliwości moralnej, umiejętności dokonywania wyborów;
- wdrażanie do zrozumienia siebie i innych, ich potrzeb i poglądów, uczuć, emocji;
- kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka;
- kształtowanie poszanowania własności osobistej oraz mienia społecznego;
- upowszechnienie świadomości praw ucznia i obowiązków ucznia oraz praw dziecka;
- kształcenie umiejętności prawidłowego komunikowania się oraz rozwišzywania konfliktów i rozstrzygania spraw spornych w klasie i szkole;
- zapoznanie z kulturą życia codziennego, zasadami i normami dobrego zachowania;
- rozwijanie współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym;
- kształtowanie prawidłowych postaw społecznych;
- wdrażanie zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich;
- wspieranie działań indywidualnych i grupowych na rzecz innych;
- systematyczne wdrażanie uczniów do przejmowania odpowiedzialności za realizację określonych zadań- samorządność;
- integracja środowiska klasowego, szkolnego i lokalnego.

 

b) przygotowanie do samodzielnego i efektywnego zdobywania wiedzy:

 


- wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności;
- rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów;
- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych;
- rozpoznawanie zainteresowań oraz tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań;
- kształtowanie umiejętności uczenia się;
- wyrabianie umiejętności prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, rozwijanie wiedzy o komunikowaniu się;
- przygotowanie do wykorzystania nowych zródeł informacji, uświadamianie roli mass mediów;
- troska o indywidualny i harmonijny rozwój;
- rozwijanie motywacji do doskonalenia własnych umiejętności, poszukiwania wzorców zachowań, rozwoju zainteresowań.

 

c) propagowanie zdrowego stylu życia - poszerzanie wiedzy o tematyce zdrowotnej:

 

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie;
- profilaktyka uzależnień i edukacja pro zdrowotna;
- rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem oraz rozwojem fizycznym i psychicznym;
- rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
- propagowanie zdrowego stylu życia;
- kształtowanie umiejętności asertywnego odmawiania;
- wdrażanie do racjonalnego i zaplanowanego wykorzystania czasu wolnego;
- poszerzanie wiedzy o bezpiecznym zachowaniu się.

 

d) wychowanie do życia w rodzinie - wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną:

 


- rozpoznawanie warunków życia uczniów, problemów psychospołecznych oraz dysfunkcji życia rodzinnego;
- przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej rozwoju biologicznego, społecznego i psychicznego na różnych etapach rozwoju człowieka dostosowanej do wieku, potrzeb i poziomu rozwoju ucznia;
- kształtowanie umiejętności właściwego wyboru czasopism, filmów oraz radzenia sobie z presją rówieśników i otoczenia;
- zapobieganie sytuacjom konfliktowym oraz ewentualne rozwiązywanie konfliktów w relacjach dom - szkoła, rodzice - dzieci, rodzice - nauczyciele;
- przygotowanie ucznia do pełnienia określonych ról;
- wspieranie rodziny w procesie wychowania.

 

e) kształtowanie świadomości ekologicznej - rozwój odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego:

 


- wyrabianie nawyków życia codziennego, przyjaznych środowisku;
- podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu środowiska lokalnego i poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa;
- propagowanie idei ochrony przyrody i konieczności zachowania wielu gatunków;
- kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt;
- podkreślanie wagi indywidualnych postaw i działań dzieci wobec środowiska;

 

f) kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta i szkoły, uczestnictwo w kulturze -kształtowanie świadomości przynależności do kultury polskiej, pogłębianie uczuć patriotycznych, szacunku dla godła i symboli narodowych:

 

- obchody świąt narodowych;
- podkreślanie ważności tradycji narodowych i rodzinnych związanych ze świętami;
- udział w życiu kulturalnym i społecznym regionu, miasta i szkoły- Patron Szkoły;
- wspieranie różnych form działalności kulturalnej na terenie szkoły;
- kształtowanie prawidłowego odbioru wrażeń artystycznych;
- wprowadzenie w świat kultury, stwarzanie możliwości przeżywania wydarzeń kulturalnych;
- rozwój zainteresowań kulturalno - artystycznych;
- rozwijanie aktywności i wrażliwości twórczej dziecka;
- przygotowanie do pełnego uczestnictwa w kulturze.


Powrót do strony głównej